મારે થોડું રડવું છે

જીવન ના ચડાવ ઉતાર અને સંબંધોની સમજણ અથવા સંબંધોના જ્ઞાન થી ક્યારેક એવો સમય પણ આવે છે કે, પોક મૂકીને રડવું છે પણ કામ એટલુ છે કે રડવા માટે સમય નથી. આ જીવનની આંટૂ-ઘૂટી એ રડવા માટે પણ માણસ ને એકલો છોડતી નથી. હે સમય થોડી વાર થંભી જા, હું થાકી ગયો છું મારે થોડો સમય મારા માટે જોઈએ છે... મારે થોડું રડવું છે.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

કંગાળ કોણ?