અજાણતા...

મને મળે કે ના મળે તું હંમેશા મારા હૃદયમાં ધબકતી રહીશ.
ક્યારેક મારા આંસુઓમાં અને ક્યારેક મારી લાગણીઓમાં તું વહેતી રહીશ.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?