કંગાળ કોણ?

આ બ્રહ્માંડ માં સૌથી મૂલ્યવાન સમય છે, સમય અમૂલ્ય છે, અણમોલ છે. સમય ક્યારેય કોઈ વ્યસ્ત વ્યક્તિ માટે રોકાતો નથી.  અર્થાત્ જે લોકો પાસે સમય છે તે સૌથી ધનવાન છે. તાત્પર્ય - જે લોકો પાસે લાખો - કરોડો રૂપિયા છે પણ સમય નથી તેઓ કંગાળ છે.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે