સ્મશાન - યાત્રા વૈરાગ

માણસ ની મનઃસ્થિતિ જેવી તીર્થ યાત્રા અને સ્મશાનમાં હોય છે, તેવી હંમેશા રહે તો શું, દુઃખ તેને સ્પર્શ કરી શકે ?

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?