પાછાં આવો છો?

ઘણા લાંબા સમય પછી મેં એ અવાજ સાંભળ્યો... હકીકતમાં એ મારા અંતરાત્માનો અવાજ હતો. હું નક્કી ના કરી શક્યો કે એ અવાજ હૃદય સુધી આવ્યો કેવી રીતે. મેં એ અવાજને ઝીણવટ થી સાંભળ્યો, તેની મને નવાઈ લાગી. મેં એને અનુસરવાનું નક્કી કર્યું. ત્યારે મને જ્ઞાન થયું કે હું અત્યાર સુધી ફક્ત દેખાડો કરવા ના પ્રયાસમાં જીવન જીવી રહ્યો હતો. મેં મને ક્યાંક દૂર ખૂણામાં બેસાડી દીધો હતો. જીવન જીવવાની કલા એ મારી શાળામાં એક વિષય હતો "જીવનકલા", એ સમયે મને એમાં સમજણ ઓછી જ પડતી હતી. પણ જ્યારે આ અવાજ સાંભળ્યો ત્યારે એ શીખેલા પાઠ બધા તાજાં થઈ ગયા. મેં ખૂણામાં બેઠેલા મને ઢંઢોળી ને જગાડ્યો આ સમય વહી રહ્યો છે, જે ક્યારેય પાછો ફરવાનો નથી. કેટલાય વર્ષો મેં અંધકારમાં ગાળી નાખ્યા. બધા જ સામાજિક અને ભૌતિક, આત્માને બંધનમાં રાખતા તમામ વિષયો ને એ ખૂણામાં બેસાડી હું પાછો ફર્યો. તમે ક્યારે પાછાં આવો છો?

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

પૃથ્વીનો છેડો ઘર

પાંચ મહાભૂતનાં તત્વો