હક્ક અને અભિમાન

સામાન્ય રીતે હક્ક અને અભિમાન નો એક-બીજા સાથે સંબંધ હોવાથી, ઘણા લોકોને ગેરસમજ થાય છે. જ્યારે કોઈ તમારી પાસે હક્કથી વાત કરે તો, અભિમાન કરતા હોય તેમ લાગે છે. હા અભિમાન તો હોય જ છે, સંબંધોના હક્કનું. સમજી-વિચારીને સમજ જો.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?