ભૂત ને મગજ હોય?

આત્માને શરીર હોતું નથી... તો પછી મગજ વગર આત્મા યાદ કેવી રીતે રાખી શકે...? કાન વગર સાંભળી કેમ શકે? તો પછી... બદલો લેવા આવેલા ભૂતની વાતો સત્ય કેવી રીતે હોઈ શકે? અને જો આત્મા વિચારી અને યાદ રાખી શકે તો માનવ શરીરમાં મગજનું કામ શું?

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?