વિચાર-જન્મ-મૃત્યુ

જે વિચાર નો જન્મ ઝડપથી થાય છે,
તે વિચારનું મૃત્યુ પણ ઝડપથી થાય છે.
- અશંક્ય

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?