કોર્પોરેટ ખો

વારા ફરથી વારો, મારા પછી તારો.

ના આતો કોર્પોરેટ ખો છે. મારું કામ તું કર, ને તારું તારાથી નીચેનાં માણસ પાસે કરાવ. જેવુ મને બોસ કામ આપે કે ખો દઉં તને. ખો ખો ચાલી રહી છે કોર્પોરેટ જગતમાં.

Popular posts from this blog

મારે થોડું રડવું છે

આજનો આદિમાનવ

કંગાળ કોણ?