આત્મા શું છે?

Blood is Soul. रक्त आत्मा है. લોહી આત્મા છે.

જ્યાં સુધી લોહી નો પ્રવાહ શરીર માં ચાલુ રહે ત્યાં સુધી પ્રાણી જીવિત હોય છે. જો તેનો પ્રવાહ કોઈ એક અંગ સુધી પહોંચવાનો  બંધ થઈ જાય તો તે અંગ નકામું પડી જાય છે. જો આમ હોય તો આત્મા એ લોહી છે અથવા આત્માનો લોહી સાથે સીધો સંબંધ છે.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?