વિચાર કરી વિચાર જો

જો કોઈ એમ કહે કે તમારા સારા માટે હું તમારા ભાઈ ને મદદ કરૂ છું કે તમારા સારા માટે હું તમારા માણસ ને મદદ કરૂ છું. તો વિચાર કરી વિચાર જો, એ વાતની હકીકત એક વાર એ ત્રીજી વ્યક્તિ પાસે થી જાણો. કારણ કે જે માણસ તમારું સારુ ઇચ્છતો હોય એ, તમને મદદ કરવા ને બદલે ત્રીજી વ્યક્તિ ને મદદ કરી એમ જતાવે કે એ તમારા સારા માટે કરી રહી છે, તો મદદ કરતા પહેલા શું એમની ફરજ નથી કે તમારી સાથે એક વાર વાત કરી જુએ. તમારા એ ત્રીજી વ્યક્તિ સાથે કેટલા સારા સંબંધ છે તે જાણવું જરૂરી નથી? તમને એ વાત ગમશે કે નહીં તે હકીકત જાણયા વગર જ, બસ તમે મને મદદ કરી અને મેં તમારા ભાઈને કે માણસ ને મદદ કરી મારો હિસાબ બરાબર કરી દીધો તેમ માનવું અને કરવું, તે મૂર્ખતા છે. 

Popular posts from this blog

મારે થોડું રડવું છે

આજનો આદિમાનવ

કંગાળ કોણ?