સાહેબ હું તમારો....

જો બધા આ જગત માં સાહેબ બની જશે,
કે સાહેબ હોવાનું માની અને સાહેબ જેવું વર્તન કરશે,
તો સાહેબનું કામ કોણ કરશે?

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?