કર્મ

કર્મ ની ગતિ ન્યારી...
મૂરખ રાજા રાજ કરે, ને...
પંડિત ભયો ભિખારી.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

પૃથ્વીનો છેડો ઘર

પાંચ મહાભૂતનાં તત્વો