ભેદ

માણસ ખોવાઈ રહ્યો છે, ખોવાઈ ગયો છે. ક્યાં જવું તે ખબર નથી અને ક્યાં જશે તે જાણતો નથી. જીવન નિર્વાહના પ્રયાસમાં, જીવન ટૂંકાવી રહ્યો છે. ક્યારે સમજાશે, આ અમીરો ના ઘર ભરવાની પ્રક્રિયા નો ભેદ.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?