માણસ બદલાય છે?

ક્યારેય ન સમજાય તેવી વાત તો એ છે કે માણસ બદલાય છે કેવી રીતે? માણસ તો એ નો એ જ હોય છે. પછી એમાં બદલાઈ શું જાય છે?  ઘણી વાર મેં લોકોને એમ કહેતા સાંભળ્યા છે. એ તો બદલાઈ ગયો છે. એતો હવે પહેલા જેવો રહ્યો નથી. મારા દોસ્ત જ્યારે મન માં એમ વિચાર આવે ત્યારે સમજ જો કે, એ તો એવો ને એવો જ છે. એની ગરજ અને તારો સમય બદલાઈ ગયો છે. - અશંક્ય

Popular posts from this blog

પાંચ મહાભૂતનાં તત્વો

મારે થોડું રડવું છે

આજનો આદિમાનવ