સમજવાની સમજણ

ભગવાન ત્યાં નથી જ્યાં તમે જોઈ રહ્યા છો,
ભગવાન ત્યાં છે જેનાથી તમે જોઈ રહ્યા છો.
- અશંક્ય

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

પૃથ્વીનો છેડો ઘર

પાંચ મહાભૂતનાં તત્વો