સમય ની નદી

સમય ના પ્રવાહને ઓળખો, પૃથ્વી પર સમય પણ નદીની જેમ વહી જાય છે. હા સાચી વાત નદી ની જેમ જ. ક્યાંક ઝડપથી ક્યાંક નિરાંતે પસાર થતા આ સમય ની ગતિ ન્યારી છે. જે લોકો આ ઓળખી શકે છે તે દીર્ઘાયુ છે.

Popular posts from this blog

મારે થોડું રડવું છે

આજનો આદિમાનવ

કંગાળ કોણ?