બ્રહ્માંડ નો ભેદ


આ દુનિયા એક અજબ શક્તિથી ચાલે છે. હું ઘણા એવા સિદ્ધ લોકોને મળ્યો જેઓ આ દુનિયાનો ભેદ ઉકેલીને બેઠાં છે.

એમનું કહેવું છે કે આ બ્રહ્માંડના અણુ અણુ ને એક બીજા સાથે સંબંધ છે અને એક-બીજાથી જોડાયેલા છે. જે હું પહેલેથી જ માનતો હતો અને મને વિશ્વાસ છે કે તે સાચી વાત છે. મંત્ર - તંત્ર - યંત્રોની શક્તિ સત્ય છે. આત્મા અને પરમાત્મા સત્ય છે. મેલી વિદ્યાના જાણકાર આજે પણ આ પૃથ્વી પર છે. અને મૂઠ મારી નાગને આંધળો કરનારા વાદી પણ છે.

માનો કે ના માનો. જાત અનુભવ એ માહાન શિક્ષક છે.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

પૃથ્વીનો છેડો ઘર

પાંચ મહાભૂતનાં તત્વો