લાંબું જીવો

વ્યસ્તતાના વાદળમાં વીંટાયેલા મારા વાચક મિત્રોને ફરી યાદ કરાવી દઉં કે શ્વાસ લેવો જરૂરી છે. તમે ક્યારે શ્વાસ લો છો તે તમને પણ ખબર હોતી નથી. પ્રાણવાયુ પ્રાણ બચાવે છે અને જીવન લંબાવે છે. શ્વાસ લો અને લાંબું જીવો.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?