વેપારી કે ગુલામ

વેપારી સાહસ કરવાથી દૂર ભાગનારા લોકો,
હંમેશા કોઈ ને કોઈ પ્રકારથી ગુલામ રહી જાય છે.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

પૃથ્વીનો છેડો ઘર

સનાતન સુખ