સમજાય નહીં તેવી સમજણ

લખ્યા વિના રહિ નથી શકાતું કે સ્વાર્થ સિવાય આ દુનિયામાં કંઈ જ છે નહીં. જો તમે ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિને  તમારી સામે સ્મિત વર્ષાવતા જુઓ તો સમજી લેજો કે, હવે તમારે તેના માટે તમારા જીવનમાંથી થોડો સમય અથવા તમારી સંપત્તિ માંથી થોડો ભાગ ખર્ચ કરવાનો સમય આવી ગયો છે.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?