વિશ્વાસ નો શ્વાસ

વિશ્વાસનો શ્વાસ ભરી માણસ જીવી રહ્યો છે.
આજમાં વિશ્વાસ નથી તે તો,
ભવિષ્યના વિશ્વાસે જીવી રહ્યો છે.

Popular posts from this blog

મારે થોડું રડવું છે

આજનો આદિમાનવ

કંગાળ કોણ?