પ્રાણ જાય પર જાત ન જાય


એમાં ખોટું પણ શું છે? ખોટ્ટા દેખાવ અને ડોળ કર્યા કરતાં માણસ જે હોય તે દેખાય તે વધારે સારુ છે.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?