પ્રાણ જાય પર જાત ન જાય


એમાં ખોટું પણ શું છે? ખોટ્ટા દેખાવ અને ડોળ કર્યા કરતાં માણસ જે હોય તે દેખાય તે વધારે સારુ છે.

Popular posts from this blog

મારે થોડું રડવું છે

આજનો આદિમાનવ

કંગાળ કોણ?