આપણા મંદિરોનું ધન

દુનિયાના તમામ મંદિરોનું ધન જો એક બેંકમાં એકજ ખાતામાં મૂકવામાં આવે તો?
દેશના વિકાસ અને વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે શોધ અર્થે જો આ ધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો?

આમ જોવા જઈએ તો તે ધન ભગવાનનું છે, અને ભગવાન સૌનો છે માટે તે ધન સૌનું છે.
તમારા મત મુજબ કંઈ અલગ વાત હોઈ શકે પણ જો તમે ટિપ્પણી નહીં કરો તો?

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?